Bombyzsieci.pl

Menu

Regulamin

Regulamin

Przed założeniem konta Użytkownika w Serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl oraz rozpoczęciem korzystania z Serwisu konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Założenie konta Użytkownika oraz rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://www.bombyzsieci.pl/regulamin/

Regulamin serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin niniejszy określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl
b) warunki korzystania z serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl, w tym w szczególności wymagania techniczne niezbędne do skutecznej współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta serwis internetowy www.bombyzsieci.pl oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl;
d) postępowanie reklamacyjne.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).

3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Usługodawca – podmiot świadczący usługę dostępu do serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl znajdującego się pod adresem http://www.bombyzsieci.pl
b) Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą w imieniu własnym bądź jako podmiot uprawniony do reprezentacji osoby prawnej, która korzysta z serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl. Użytkownikiem serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl nie może być osoba niepełnoletnia, a także posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uzyskaniu zgody jej przedstawiciela ustawowego na korzystanie z serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl;
c) hasło – ciąg znaków: liter, cyfr oraz znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji dostępu do konta Użytkownika w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl, ustalany dowolnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji;
d) login (nazwa użytkownika) – ciąg znaków: liter, cyfr oraz znaków specjalnych, ustalany dowolnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji, konieczny do dokonania autoryzacji dostępu do konta Użytkownika w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl. Nie jest możliwe ustalenie loginu w takiej samej formie przez dwóch lub więcej Użytkowników serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl;
e) rejestracja – proces ustalenia loginu oraz hasła Użytkownika w celu stworzenia konta Użytkownika w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl, wymagający podania adresu poczty elektronicznej oraz wyboru loginu i hasła Użytkownika, a także zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu;
f) formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, dostępny w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl, służący do rejestracji konta Użytkownika w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl;
g) konto – dokument elektroniczny przypisany do konkretnego Użytkownika, powstający w procesie rejestracji, do którego dostęp posiada Użytkownik po wpisaniu loginu i hasła;
h) Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze zmianami;
i) treść (treści) – elementy wprowadzone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta do serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl, w postaci zdjęć, zdjęć z podpisami, filmów, komentarzy i ocen zamieszczonych zdjęć, zdjęć z podpisami i filmów;
j) formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, dostępny pod adresem www.bombyzsieci.pl służący do kontaktu Użytkownika z Usługodawcą.

4. Nazwa serwisu, jego wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

5. Korzystanie z serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl oraz usług oferowanych przez serwis internetowy www.bombyzsieci.pl oznacza wyrażenie zgody na związanie niniejszym Regulaminem.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl

1. Zakres oferowanych usług podstawowych obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę treści i danych wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta. Korzystanie z usług podstawowych, dostępnych w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl jest nieodpłatne.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość uniemożliwienia dostępu do wybranych usług serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia, jeżeli usługi te skierowane są do Użytkownika, który ukończył 18 rok życia.

3. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych usług serwisu internetowego za stosowną opłatą. Wprowadzenie usług dodatkowych nie wpływa na możliwość korzystania z usług podstawowych w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl.

4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internet. W celu skorzystania z usług świadczonych w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl Użytkownik winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do sieci Internet.

5. Serwis zezwala na dodawanie użytkownikom treści bez zalogowania, za które nie bierze odpowiedzialności. W przypadku złamania regulaminu treść zostanie niezwłocznie usunięta.

III. Warunki korzystania z serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl

1. Wymagania techniczne niezbędne do skutecznej współpracy z systemem informatycznym, z którego korzysta serwis internetowy www.bombyzsieci.pl, są następujące:

a) dostęp do sieci Internet;
b) zastosowanie przeglądarek Microsoft Internet Explorer min. 7.0. lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu, apletów Java);
c) rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowany komponent DRM;
d) zastosowanie w pewnych przypadkach oprogramowania (np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące);
e) posiadanie poczty elektronicznej (e-mail).
Wymagania te mają charakter wymagań minimalnych.
2. Niewłaściwe korzystanie z usług oferowanych przez serwis internetowy www.bombyzsieci.pl, w tym w szczególności:

a) brak dostępu do sieci Internet;
b) korzystanie ze starszej przeglądarki internetowej niż Microsoft Internet Explorer 7.0.;
c) wyłączenie wykonywania Java Script;
d) brak posiadania poczty elektronicznej;
e) wyłączenie obsługi ActiveXPlayer;
f) nieaktualny komponent DRM;
g) brak w pewnych przypadkach oprogramowania np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące wiąże się z ryzykiem utraty wprowadzanych treści bądź treści już wprowadzonych oraz ryzykiem niemożności prawidłowego korzystania z serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl, w tym w szczególności z dostępu do konta Użytkownika, przeglądania treści umieszczonych w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl, wprowadzania treści do serwisu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników.

4. Usługodawca, w celu dokonania niezbędnych napraw i konserwacji oraz ulepszeń działania serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl może zablokować dostęp do określonych usług po uprzednim powiadomieniu Użytkowników w drodze elektronicznej poprzez umieszczenie na stronie głównej serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl stosownej informacji łącznie z przewidywanym czasem powrotu dostępu do zablokowanych usług.

5. Informację powyższą Usługodawca przekazuje Użytkownikowi także w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy rejestracji konta w terminie 14 dni przed przewidywanymi pracami konserwacyjnymi. Informacja ta nie stanowi informacji handlowej w myśl przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. W przypadkach nagłych powiadomienie Użytkownika może nastąpić bez zachowania 14-dniowego terminu.

IV. Odpowiedzialność za treść (treści) umieszczane w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych umieszczanych w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl przez jego Użytkowników oraz za treść reklam zamieszczanych w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl przez podmioty trzecie, a także za sposób, w jaki umieszczane treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

2. Użytkownik poprzez zamieszczenie treści w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl oświadcza, iż przysługują mu prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do zamieszczanych w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl treści.

3. Umieszczając treści w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z treści znajdujących się w miejscach ogólnodostępnych w ramach dozwolonego użytku osobistego przez innych Użytkowników serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę tych treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników serwisu internetowego, w celu udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu internetowego, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl w Internecie oraz w innych środkach masowego przekazu, zwłaszcza w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu internetowego i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.

4. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl treści o charakterze bezprawnym.

5. Treści o charakterze bezprawnym to treści, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1337), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380), ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410).

6. Zakazane jest także umieszczanie w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności o charakterze pornograficznym, zawierających materiały propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, religijnym.

7. Usługodawca nie weryfikuje treści wprowadzanych do serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl przez Użytkowników, Użytkowników anonimowych i podmioty trzecie podczas ich wprowadzania, a także później do czasu otrzymania zawiadomienia o możliwej bezprawności zamieszczonych treści.

8. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych treści. W tej sytuacji Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, który dostarczył te treści, za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych treści. Przy każdej dodanej treści jest link „Zgłoś naruszenie regulaminu” zgłoszenia takiego wpisu do usunięcia, automatycznie odcinający dostęp do treści.

9. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze umieszczonych w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl treści udostępnionych przez Użytkownika Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych treści oraz uniemożliwia taki dostęp. Usługodawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych treści.

10. Każdy Użytkownik może zgłosić naruszenie praw au¬tor¬skich, dóbr oso¬bi¬stych oraz in¬nych praw przez tre¬ści do¬stępne w ser¬wi¬sie internetowym www.bombyzsieci.pl, poprzez kliknięcie przyciusku ” Zgłoś naruszenie regulaminu”. Zgłoszenie naruszenia winno zawierać opis naruszenia, umożliwiający jego identyfikację w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl.

11. Użytkownik jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Usługodawca w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl.

12. Serwis zezwala na dodawanie użytkownikom treści bez zalogowania, za które nie bierze odpowiedzialności. W przypadku złamania regulaminu treść zostanie niezwłocznie usunięta.

13. Serwis www.bombyzsieci.pl nie przechowuje żadnych logów dotyczących użytkowników, oraz użytkowników anonimowych.

V. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl odbywa się poprzez rejestrację Konta Użytkownika po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procesu rejestracji.

2. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się poprzez wybór i wpisanie w odpowiedniej rubryce formularza rejestracyjnego loginu oraz hasła Użytkownika oraz podanie adresu poczty elektronicznej, używanego przez Użytkownika. Po zarejestrowaniu Użytkownik otrzymuje na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej link aktywacyjny. Po otwarciu linka aktywacyjnego Konto Użytkownika jest aktywne, a proces rejestracji zakończony.

3. Użytkownik w procesie rejestracji zobowiązany jest podać dane zgodne z prawdą.

4. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi skorzystanie ze swojego konta w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl każdorazowo po wpisaniu loginu oraz przypisanego do niego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika loginu oraz hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o każdorazowym użyciu Konta Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli użycie takie nastąpiło w sposób bezprawny (hacking).

5. Umowa o świadczenie usług w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl może być rozwiązana w każdej chwili przez każdą ze stron bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy nie powoduje wygaśnięcia praw nabytych przez drugą stronę umowy przed jej rozwiązaniem. Rozwiązanie umowy odbywa się poprzez usunięcie konta Użytkownika z serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl

6. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje poprzez samodzielne usunięcie Konta Użytkownika za pomocą panelu Użytkownika. Wszystkie dane konta zostaną wykasowane z bazy serwisu po upływie roku od dnia usunięcia konta.

7. Usługodawca, przed rozwiązaniem umowy, informuje Użytkownika w drodze wiadomości e-mail przesłanej na podany podczas rejestracji Użytkownika adres poczty elektronicznej o planowanym usunięciu konta Użytkownika co najmniej na 14 dni przed planowaną datą usunięcia tego konta.

8. Konta nieużywane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty ostatniej aktywności mogą zostać usunięte po uprzednim powiadomieniu Użytkownika o zamiarze takiego usunięcia na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Powiadomienie odbywa się w terminie 14 dni przed planowanym dniem usunięcia konta. W przypadku dokonania aktywności na koncie Usługodawca odstępuje od usunięcia konta z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik wysunie pisemne żądanie jego usunięcia. Dla uznania, iż żądanie usunięcia zostało wysunięte pisemnie wystarcza przesłanie wiadomości e-mail z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika przy rejestracji konta.

9. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości o łamaniu przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zakazu umieszczania w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl treści o charakterze bezprawnym, przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych osób trzecich lub Usługodawcy, Usługodawca podejmie kroki w celu weryfikacji zarzutów w stosunku do Użytkownika. W przypadku potwierdzenia zarzutów stawianych Użytkownikowi Usługodawca ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

VI. Przetwarzanie danych osobowych w ramach serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl, w tym w szczególności w celu jego sprawnego funkcjonowania oraz umożliwienia świadczenia Użytkownikom korzystania z zasobów serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl. Dane powstające z chwilą połączenia się Użytkownika z serwisem internetowym www.bombyzsieci.pl, w szczególności dane dotyczące numeru IP oraz rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności w celach technicznych oraz statystycznych.

2. Usługodawca udostępnia dane osobowe organom państwa uprawnionym do ich żądania na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Poza wskazanymi w zdaniu poprzedzającym przypadkami Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Użytkowników bez ich pisemnej zgody.

3. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej przez Usługodawcę w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z serwisu, z wyjątkiem danych osobowych, których przetwarzanie konieczne jest do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, jeśli Użytkownik korzystał z usług o charakterze płatnym.

4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. Za pisemne żądanie usunięcia danych osobowych uznaje się również żądanie wysunięte w drodze e-mail. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych koniecznych dla korzystania z usługi serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl Użytkownik traci możliwość korzystania z usługi po usunięciu danych.

5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności po utrwaleniu faktu uzyskania oraz treści tych wiadomości.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl Użytkownik może zgłaszać pod adresem www.bombyzsieci.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika z podaniem jego loginu oraz adresu poczty elektronicznej, a także szczegółowy opis i powód reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika w przypadku wniesienia reklamacji w sposób inny niż drogą elektroniczną.

3. Reklamacje można składać w terminie miesiąca od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika. Za datę złożenia reklamacji uznaje się chwilę, w której wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Usługodawca mógł zapoznać się z jej treścią.

4. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość. Reklamację złożoną drogą elektroniczną uznaje się za reklamację w formie pisemnej.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu konta lub serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl.

6. Reklamację nierozpatrzoną w terminie miesiąca od dnia jej wpływu do Usługodawcy uznaje się za uwzględnioną.

7. Usługodawca informuje Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji w formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie miesiąca od dnia jej wpływu do Usługodawcy.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą rozstrzyga sąd właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 101).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie regulacje ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380), a także ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410).

3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce postanowień uznanych za nieważne lub nieskuteczne wchodzą stosowne regulacje zgodnie z obowiązującym prawem.

4. W przypadku konieczności zmiany treści Regulaminu wynikającej ze:

a) zmiany przepisów prawa;
b) wprowadzenia usług dodatkowych;
c) zmiany wymagań technicznych, a wynikających z rozwoju technicznego lub konieczności usprawnienia działania serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl Usługodawca dokonuje stosownej zmiany w Regulaminie, który zostaje umieszczony w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl oraz opatrzony datą. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
5. Usługodawca informuje poprzez ogłoszenie na stronie głównej serwisu internetowego www.bombyzsieci.pl o zmianie Regulaminu. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zawiera zestawienie zmian Regulaminu. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. Aktualnie obowiązująca treść niniejszego Regulaminu dostępna jest nieodpłatnie w serwisie internetowym www.bombyzsieci.pl pod adresem http://www.bombyzsieci.pl/regulamin.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem 1 października 2016 roku.

 

Komentarze

Sorry, comments are closed for this item.